Кафедра вищої математики

Сайт кафедри вищої математики та 

                           методики навчання математики

Готуємось до роботи в НУШ

Нинішні освітні реформи в Україні визначаються перенесенням акценту із засвоєння нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвиток у школярів здатності самостійно практично діяти.

 

14 квітня 2022року відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри вищої математики та методики навчання математики на тему:«Підготовка майбутніх учителів математики до навчання учнів через діяльність у Новій українській школі».

В семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри. Доповідач Людмила БЛАГОДИР розкрила основні аспекти впровадження діяльнісного підходу на уроках математики в закладах загальної середньої освіти та акцентувала увагу на важливості реалізації стратегії діяльнісного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів математики, яка передбачає переорієнтацію навчання з традиційного засвоєння і запам’ятовування готових знань на процес їх здобування; залучення студентів до різних форм колективної професійно-навчальної діяльності, що сприяє формуванню діяльнісної позиції студента.

В ході обговорення доповіді учасниками семінару було відмічено, що дієвими є такі методи і форми роботи зі студентами як: екскурсії, есе, міні-проєкти, колективні наукові проєкти, аукціон студентських наукових проєктів. А також виокремлено те, що реалізація провідних ідей концепції української нової школи, зокрема поєднання наукової та практичної складових підготовки фахівців доводить ефективність впровадження діяльнісної стратегії до навчання студентів.

Організація освітнього процесу на діяльнісних засадах підвищує мотивацію студентів як суб’єктів пізнання та сприяє сформованості у майбутніх фахівців з математики загальної і і професійної компетентності.