Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

   Свою історію кафедра розпочала у далекому 1939 році на базі фізико-математичного факультету. У 1989 році вона була об’єднана з кафедрою фізики, з 1998 року реорганізована у кафедру математики та інформатики, яка у 2001 році перейменована у кафедру вищої математики, а у 2015 році – у кафедру вищої математики та методики навчання математики факультету фізики, математики та інформатики.

  У різні роки на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі математики: В.П. Бабій, О.В. Кужіль, Г.Г. Борисенко, М.Т. Гонтаренко, І.Й. Лемішко, Г.Й. Імас, І.Й. Хазін, Г.А. Хазін, В.М. Затхеєв, Н.Б. Берестіжевський, О.П. Коханівський, П.А. Ротаєнко, В.К. Григоренко,    А.Т. Нещадим, О.М. Зуб, В.Є. Березовський, Н.В. Широбокова, Н.Г. Мартинюк, Н.І. Затула, Г.А. Хазін, Ф.К. Благодир та багато інших.

    Тривалий час кафедру очолювали кандидати фізико-математичних наук, доценти В.П. Бабій та І.Й. Хазін. Г.А. Хазін був деканом фізико-математичного факультету. З 1985 по 2018 рік кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Кіпніс Леонід Абрамович. У 2018 році кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук Поліщук Тетяна Вікторівна.

   Свого часу на кафедрі працював та читав лекції з варіаційного числення М. Боголюбов, академік із світовим ім’ям. Довгий час, сумісниками кафедри були: головний учений секретар Академії педагогічних наук України, заступник директора Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук , професор М.І. Бурда; завідувач відділу механіки руйнування матеріалів Інституту механіки НАН України доктор фізико-математичних наук, професор А.О. Камінський; професор кафедри методики математики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова доктор педагогічних наук, професор В.Г. Бевз; завідувач кафедри диференціальних рівнянь Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, доктор фізико-математичних наук, професор В.М. Євтухов та інші. 

    Понад 20 років, при кафедрі діє заснований за ініціативи доктора фізико-математичних наук, професора Кіпніса Л.А. Уманський Осередок Українського наукового товариства Національної Академії наук з механіки руйнування матеріалів, який, в свою чергу, входить до Європейського товариства цілісності конструкцій. Напрям наукових досліджень Осередку - математичні проблеми механіки руйнування. Керівником Осередку до 2018 року був проф. Кіпніс Л.А. Нині роботу Осередку координує к. ф-м., доц., професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Дудик М.В. Осередок здійснює дослідження за такими напрямками: задачі теорії пружності для клиноподібних тіл та їх застосування в механіці руйнування; дослідження механіко-математичних моделей процесів зародження руйнування; задачі про розрахунки пластичних зон біля кінців тріщини та жорстких включень в пружно-пластичних однорідних тілах; задачі про розрахунки пластичних зон біля кінців тріщин в кусково-однорідних та в’язкопружних тілах; задачі механіки руйнування про розрахунки пластичних зон біля кутових точок пружно-пластичних однорідних та кусково-однорідних ізотропних тіл; задачі в’язкопружності кусково-однорідних тіл. За результатами роботи групи за останні 18 років опубліковано понад 100 наукових праць, значна частина яких опублікована у міжнародно визнаних журналах та журналах, які входять до науково метричних баз даних Scopus та Web of Science АН СРСР, НАН України, Латвійської АН, Азейрбаджанської АН, що перекладаються у США, Англії та інших країнах далекого зарубіжжя.

    Колектив кафедри має 15 річний неперервний досвід роботи у написанні та реалізації наукових проектів на тему «Математичний аналіз процесів початкового руйнування у кутових точках пружних та пружнопластичних тіл» під керівництвом професора Л.А. Кіпніса. У 2018 році завершилася розробка 5-го проекту. Робота професора Л.А. Кіпніса включена в міжнародну енциклопедію „Fracture Encyclopedia of Current Knowledge”, яка у 1998 році вийшла в США (Флорида) у видавництві „Krieger Publishing Company”.

    Окрім того, викладачі кафедри мають досвід участі в міжнародних освітніх грантових проектах. Так, у  2017-2021р.р. колектив приймав участь у реалізації проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) - №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. До академічної групи проекту увійшли викладачі кафедри: Годованюк Т.Л., Махомета Т.М., Тягай І.М. та Дубовик В.В.    Члени кафедри є активними учасниками міжнародних конференцій, симпозіумів та інших наукових заходів, які проходять як в Україні так і в країнах близького та далекого зарубіжжя. 

   Кафедра вищої математики та методики навчання математики є випусковою кафедрою спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) тому більшість членів кафедри свої наукові дослідження спрямовують на дослідження актуальних проблем методики навчання математики. Над розробкою теми «Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій» працюють усі викладачі кафедри (керівник доктор педагогічний наук, професор Годованюк Т.Л.).

   Для здобувачів вищої освіти при кафедрі щороку діє від 5 до 7 математичних гуртків та проблемних груп різного спрямування. Члени гуртків щорічно беруть участь у  конференціях та наукових заходах різного рівня.

   Кафедра вищої математики та методики навчання математики забезпечує викладання математичних дисциплін на чотирьох факультетах університету. Для проведення занять на належному рівні викладачами кафедри розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.  Викладачі у своїй роботі активно використовують дистанційні освітні платформи Moodle, Classroom та сучасні технології та засоби навчання.

 

   Викладачі кафедри систематично проводять консультації, колоквіуми з навчальних дисциплін, відкриті заняття, здійснюють роботу зі студентами, які навчаються за індивідуальним графіком навчання. Для студентів факультету та учнів регіону, викладачі кафедри постійно організовують тижні математики, математичні вечори, вікторини, брейн-ринги тощо. Починаючи з ІІ курсу, студенти щорічно проходять педагогічну практику в школах міста. Методисти кафедри щорічно проводять семінари, тренінги для вчителів міста та району. Вже 10 років поспіль на базі кафедри проводиться Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Історія науки-майбутньому вчителеві» та студентсько-учнівська науково-практична конференція "Математика в житті людини", які збирають молодь з різних куточків України.