Кафедра вищої математики

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Кафедра була створена у 1939 році на базі фізико-математичного факультету. У 1989 році вона була об’єднана з кафедрою фізики, з 1998 року реорганізована у кафедру математики та інформатики, яка у 2001 році перейменована у кафедру вищої математики, а у 2015 році – у кафедру вищої математики та методики навчання математики факультету фізики, математики та інформатики.
  В різні роки на кафедрі працювали висококваліфіковані викладачі математики: В.П. Бабій, О.В. Кужіль, Г.Г. Борисенко, М.Т. Гонтаренко, І.Й. Лемішко, Г.Й. Імас, І.Й. Хазін, Г.А. Хазін, В.М. Затхеєв, Н.Б. Берестіжевський, О.П. Коханівський, П.А. Ротаєнко, В.К. Григоренко, А.Т. Нещадим, О.М. Зуб, В.Є. Березовський, Н.В. Широбокова, Н.Г Мартинюк, Н.І. Затула, Г.А. Хазін та багато інших.

В різні роки кафедру тривалий час очолювали к. ф-м н., доц. Бабій В.П. та Хазін І.Й. Бабій В.П. був також деканом фізико-математичного факультету. З 1985 по 2018 рік кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор Кіпніс Леонід Абрамович. Свого часу на кафедрі працював та читав лекції з варіаційного числення М. Боголюбов, академік із світовим ім’ям. Довгий час, сумісниками кафедри були: головний учений секретар Академії педагогічних наук України, заступник директора Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук , професор Бурда М.І.; завідувач відділу механіки руйнування матеріалів Інституту механіки НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Камінський А.О, професор кафедри методики математики Київського педагогічного університет ім. Драгоманова доктор педагогічних наук Бевз В.Г.; завідувач кафедри диференціальних рівнянь Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова, доктор фізико-математичних наук, професор Євтухов В. М. Професор кафедри методики математики Київського педагогічного університет ім. Драгоманова доктор педагогічних наук Бевз В.Г продовжує працювати за сумісництвом і до цього часу. Сьогодні на кафедрі вищої математики та методики навчання математики працюють  к. ф-м н., доц. Поліщук Т.В.(в.о. зав. кафедри),, к. п. н., доц. Годованюк Т.Л., к. п. н., доц. Махомета Т.М., к. п. н., доц. Медведєва М.О., к. п. н. Тягай І.М., ст. викладачі Благодир Ф.К., Благодир Л.А., викладачі Возносименко Д.А., Рудницький С.О., Дубовик В.В., лаборант Тітова Л.О, інженер-програміст Мещеряков Р.О. При кафедрі понад 15 років діє Уманський Осередок Українського наукового товариства Національної Академії наук з механіки руйнування матеріалів, яка, в свою чергу, входить до Європейського товариства цілісності конструкцій. Напрям наукових досліджень Осередку - математичні проблеми механіки руйнування. Керівник Осередку - проф. Кіпніс Л.А. є членом Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки, і членом Європейського товариства цілісності конструкцій. Осередок здійснює дослідження за такими напрямками: задачі теорії пружності для клиноподібних тіл та їх застосування в механіці руйнування; дослідження механіко-математичних моделей процесів зародження руйнування; задачі про розрахунки пластичних зон біля кінців тріщини та жорстких включень в пружно-пластичних однорідних тілах; задачі про розрахунки пластичних зон біля кінців тріщин в кусково-однорідних та в’язкопружних тілах; задачі механіки руйнування про розрахунки пластичних зон біля кутових точок пружно-пластичних однорідних та кусково-однорідних ізотропних тіл; задачі в’язкопружності кусково-однорідних тіл. За результатами роботи групи за останні 15 років опубліковано понад 100 наукових праць, значна частина яких опублікована у міжнародно визнаних журналах та журналах, які входять до науково метричних баз даних Scopus та Web of Science АН СРСР, НАН України, Латвійської АН, Азейрбаджанської АН, що перекладаються у США, Англії та інших країнах далекого зарубіжжя. Колектив кафедри має 15 річний неперервний досвід роботи у написанні та реалізації наукових проектів на тему «Математичний аналіз процесів початкового руйнування у кутових точках пружних та пружнопластичних тіл» під керівництвом професора Л.А. Кіпніса. Наразі, завершується розробка 5-го проекту. Робота проф. Кіпніса Л.А. включена в міжнародну енциклопедію „Fracture Encyclopedia of Current Knowledge”, яка у 1998 році вийшла в США (Флорида) у видавництві „Krieger Publishing Company”.

Кафедрою підтримуються наукові зв’язки з такими науковими установами та навчальними закладами України:
– Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України (відділом механіки руйнування матеріалів);
– Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України;
– Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара.
– Одеський національний університет ім. В.В. Мечнікова.
– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.
– Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Члени кафедри брали участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, які проходили в Індії, Ізраїлі, Туреччині, Росії, Україні, в програмні комітети яких входили провідні вчені США, Ізраїлю, Японії, Китаю, Німеччини, Словаччини, Югославії, Польщі, Литви, Білорусі, Росії, України та інш.
За безпосередньою участю кафедри Уманським державним педагогічним університетом підписано угоди про міжнародне наукове співробітництво з Regional Academy of Natural Sciences (США, Санта-Барбара) та Ташкентським фінансовим інститутом (Узбекистан). Викладачами кафедри разом із співробітниками зазначених установ проводяться спільні наукові дослідження у галузі механіки руйнування. Кафедра підтримує й інші міжнародні зв’язки з колегами в країнах світу. Зокрема, з Інститутом проблем механіки Російської академії наук (м. Москва), а також особисті наукові зв’язки з вченими Росії, США, Ізраїлю.
  Кафедра вищої математики та методики навчання математики є випусковою кафедрою спеціальності 014 Середня освіта (Математика) тому більшість членів кафедри свої наукові дослідження спрямовують у напрям який стосується актуальних проблем методики навчання математики «Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій» працюють усі викладачі кафедри»( керівник кандидат педагогічний наук, доцент Годованюк Т.Л.). За осатаній період викладачами кафедри виконана така робота:
 розроблено методику проведення поточного контролю у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики та впроваджено у навчальний процес (доц. Годованок Т.Л.);
 розвинуто методику розв’язування планіметричних задач введенням допоміжних елементів (ст. викл. Благодир Ф.К.);
 досліджено методичні та психологічні особливості використання інноваційних технологій на усіх формах організації освітнього процесу під час вивчення вищої геометрії у педагогічних ВНЗ. Здійснено добір задач для навчального посібника до тем з «Аналітичної геометрії» студентам спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). Ведеться дослідження інноваційних форм навчання вищої геометрії. Досліджено методичні та психологічні особливості використання інноваційних форм навчання у вищій школі на усіх формах організації освітнього процесу (доц. Махомета Т.М.);
 досліджено особливості використання форм інтерактивного навчання під час використання ІКТ. З’ясовано доцільність використання форм інтерактивного навчання під час поточного контролю як теоретичних, так і практичних знань студентів, а також у процесі підсумкового контролю, а саме із залученням студента-екзаменатора. Видано друком та здійснено впровадження у 6 педагогічних вищих навчальних закладах навчальний посібник «Інтерактивне навчання у вищій школі» (викл. Тягай І.М.);
 досліджено особливості використання інноваційних засобів навчання під час вивчення теми «Лінійний простір» навчальної дисципліни «Лінійна алгебра» та процес формування дисципліни лінійна алгебра у вищих навчальних закладах України за весь період існування. Розглянуто ефективність впровадження у навчальний процес електронних посібників та підручників, інтерактивних плакатів, он-лайн калькуляторів тощо (викл. Дубовик В.В.)
Доктор фізико-математичних наук, професор, Кіпніс Л.А. та доцент кафедри Поліщук Т. В. в рамках тематичного плану загальнокафедральної теми «Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій» за звітний період розробили питання до лекційних курсів з математичного аналізу та вибраних питань вищої математики, математики і механіки щодо застосувань деяких методів диференціального та інтегрального числення функцій однієї та декількох змінних на прикладах розв’язання задач з механіки початкового руйнування.
  На кафедрі вищої математики та методики навчання математики щороку діє 5 математичних гуртків для студентів. Члени гуртків щорічно беруть участь у Всеукраїнських студентських наукових конференціях та звітно-науковій конференції університету. Студенти факультету фізики, математики та інформатики неодноразово були призерами Всеукраїнських студентських олімпіад та переможцями конкурсів наукових робіт з математики і механіки.
Кафедра вищої математики та методики навчання математики забезпечує навчальний процес на таких факультетах: фізики, математики та інформатики, професійної освіти, природничо-географічному та інституті економіки і бізнес-освіти. Для проведення занять на належному рівні викладачами кафедри розроблені робочі програми, навчально-методичні та електронні посібники. Викладачі у своїй роботі активно використовують дистанційну освітню платформу Moodle.
При викладанні всіх курсів математичного програмування, теорії ймовірностей, математичної статистики, чисельних методів широко використовуються нові інформаційні технології навчання.
  Викладачі кафедри систематично проводять консультації, колоквіуми з навчальних дисциплін, відкриті заняття, здійснюють роботу зі студентами, які навчаються за індивідуальним графіком навчання. Для студентів факультету та учнів регіону, викладачі кафедри постійно організовують тижні математики, математичні вечори, вікторини, брейн-ринги.


Вже10 років поспіль на базі кафедри проводиться всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Історія науки-майбутньому вчителеві», яка збирає студентську молодь з усіх куточків України.
Починаючи з ІІ курсу, студенти щорічно проходять педагогічну практику в школах міста. Методисти кафедри щорічно проводять семінари, тренінги для вчителів міста та району.

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.