Кафедра вищої математики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

КАФЕДРА ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ТА

                             МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  

Кафедра вищої математики та методики навчання математики функціонує в складі факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної відповідальності і гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Стратегічна мета кафедри – реалізація теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які відповідають сучасним вимогам до фахівців у галузі освіти та здатні задовольняти запити роботодавців.

Основними напрямами діяльності кафедри є: освітня, організаційно-методична, наукова, виховна та міжнародна.

Основні завдання кафедри:

 • організація та здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього  процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, сприяння професійному розвитку науково-педагогічних кадрів;
 • забезпеченні структурних змін в освітньому процесі відповідно до вимог сучасності в освітньому середовищі;
 • співпраця з стейкхолдерами з метою покращення освітніх програм;
 • профорієнтаційна робота з метою професійної спрямованості молоді при виборі майбутньої професії.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції наукових досліджень в освітній процес, а також досягнень практики.

Кафедра вищої математики та методики навчання математики є випусковою кафедрою спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика). В межах зазначеної спеціальності здійснюється підготовка учителів математики, математики та інформатики за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка проходить за освітньо-професійними програмами для  двох рівнів вищої освіти, а саме:

перший (бакалаврський):

 • Середня освіта (Математика. Інформатика)

другий (магістерський):

 • Середня освіта (Математика)
 • Середня освіта (Математика. Інформатика)

Крім цього, за викладачами кафедри закріплені дисципліни, які читаються на інших факультетах університету.

Реалізація освітньо-професійних програм  дають можливість підготувати висококваліфікованих фахівців та професіоналів у галузі освіта з належною базою теоретичних та практичних знань, набором загальних та фахових компетентностей, які є здатними розв’язувати складні задачі або проблеми в галузі освіти, що передбачає здійснення інновацій або проведення педагогічних досліджень в умовах невизначеності. Випусник наших освітньо-професійних програм  є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, можуть працювати в закладах загальної середньої освіти (гімназії, ліцеї), у закладах фахової передвищої освіти різної форми власності на посадах вчителя математики та інформатики; керівника гуртків; викладача математики та/або інформатики; фахівцями науково-дослідних установ; інженерами-програмістами; адміністраторами комп'ютерних систем та мереж; адміністраторами баз даних; веб-дизайнерами.

Підготовка фахівців здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри, які забезпечують виконання навчальних планів.

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 9 осіб:

 • докторів наук, професорів – 1;
 • кандидатів педагогічних наук, доцентів – 3;
 • кандидатів фізико-математичних наук  – 1;
 • кандидатів педагогічних наук  – 2;
 • старших викладачів – 1;
 • викладачів – 1.

До викладання дисциплін професійно-методичної підготовки  за сумісництвом залучаються практикуючі учителі.

Більшість членів кафедри свої наукові дослідження спрямовують на дослідження актуальних проблем методики навчання математики. Так, у межах свого робочого часу, викладачі проводять наукові пошуки за темою «Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій» працюють усі викладачі кафедри» (керівник - доктор педагогічний наук, професор Годованюк Т.Л.).

Щороку, при кафедрі щороку діє від 5 до 7 математичних гуртків та проблемних груп різного спрямування. Члени гуртків щорічно беруть участь у  конференціях та наукових заходах різного рівня.

Для проведення занять на належному рівні викладачами кафедри розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.  Викладачі у своїй роботі активно використовують дистанційні освітні платформи Moodle, Classroom та сучасні технології та засоби навчання.

Викладачі кафедри систематично проводять консультації, колоквіуми з навчальних дисциплін, відкриті заняття, здійснюють роботу зі студентами, які навчаються за індивідуальним графіком навчання. Для студентів факультету та учнів регіону, викладачі кафедри постійно організовують тижні математики, математичні вечори, вікторини, брейн-ринги тощо. Вже 10 років поспіль на базі кафедри проводиться всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Історія науки-майбутньому вчителеві» та студентсько-учнівська науково-практична конференція "Математика в житті людини", які збирають молодь з різних куточків України.

 Знай! Вчитель – це не завжди  непрестижна та низькооплачувана професія!

І, це точно жодною мірою не стосується вчителів математики та інформатики.

Саме професія вчителя дозволяє постійно розвиватися та бути у курсі освітніх трендів,  

створювати гнучкий графік роботи з частковою зайнятістю лише в одній половині дня, і отримувати стабільний заробіток!

Отож, обирай освітню програму, і долучайся до дружньої фізматівської родини

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини!